நிறுத்தி வைக்கப்படும் (WHT) வரி

வரி மாற்றங்கள்
வட்டி, வாடகை மற்றும் பிற சேவைகளிலிருந்து பெறப்படும் வருமானத்திற்கு இவ்வரி நீக்கப்பட்டது.