பெறுமதி சேர் வரி (VAT)

வரி மாற்றங்கள்
பெறுமதி சேர் வரி விகிதம் 15% இலிருந்து 8% ஆக குறைக்கப்பட்டது.