மொத்த கடன் மீள்கொடுப்பனவுகள்

3
               4,672
4
               4,447
5
               4,671
6
               5,292
1
               4,291
2
               4,092