சமூக பாதுகாப்பு வலையமைப்பு வலுவூட்டல்

ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்
அதிகம் இலக்கு வைக்கப்படும் மக்கள் நல திட்டமாக சமுர்தி உருப்பெறும்