கடன் நிலைபேற்றுத்தன்மைக்கான  மூலோபாயம்

ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்
சுதந்திரமாக தனித்தியங்கும் கடன் பணிமனை ஒன்றை அமைத்தல்