விலை கட்டுப்பாடுகளில் சீர்திருத்தம்

ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்
செலவு அடிப்படையிலான எரிபொருள் மற்றும் மின் விலை சூத்திரம், மின் பட்டியல் கட்டண அதிகரிப்பு