மூலதன கொடுப்பனவுகள்

3
               3,405
4
               3,310
5
               3,640
6
               4,359
1
               2,827
2
               2,773