துறைமுக மற்றும் விமான நிலைய வரி  (PAL)

வரி மாற்றங்கள்
பொதுவான விகிதம் 7.5% இலிருந்து 10% ஆக உயர்த்தப்பட்டது.