உழைக்கும் போது செலுத்தும் (PAYE) வரி

வரி மாற்றங்கள்
இவ்வரி நீக்கப்பட்டு, மேம்படுத்தப்பட்ட தனிநபர் வருமான வரி முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.