ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මුදල් සංචිත සහ විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම්

මාසය භාවිත කළ හැකි විදේශ මුදල් සංචිත - ඇ. ඩො. මිලියනරජය සිදුකළ යුතු විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම් - ඇ. ඩො. මිලියන
2019 දෙසැම්බර් 
6616.4
4290.7
2020 දෙසැම්බර්
5185.1
4091.8
2021 දෙසැම්බර්
1203.0
4671.5