ශ්‍රී ලංකාව ආපසු ගෙවිය යුතු විදේශ ණය ප්‍රමාණය - ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියනවලින්

12 3 4 5 6
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ප්‍රතිලබ්ධි වූ ණය ප්‍රමාණය (Disbursed Outstanding Debt)
            36,760
            35,767
            35,647
            33,184
            30,621
            26,782
ප්‍රතිලබ්ධි (Disbursements)
               2,254
               2,394
               3,424
               1,370
               1,077
             520
ණය වාරික ගෙවීම් (Principal Repayments)
               2,827
               2,773
               3,405
               3,310
               3,640
               4,359
පොලී ගෙවීම් (Interest Payment)
               1,464
               1,319
               1,267
               1,136
               1,031
                  934
මුළු ණය ගෙවීම් (Total Debt Repayments)
               4,291
               4,092
               4,672
               4,447
               4,671
               5,292
ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර ගෙවීම් (ISB Repayments)
               2,024
               1,934
               2,357
               1,998
               2,162
               2,741
ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර ගෙවීම් මුළු ණය ගෙවීම්වල ප්‍රතිශතයක් ලෙස (ISB Repayments as a % of Total Debt Repayments)
47.2%
47.3%
50.4%
44.9%
46.3%
51.8%