ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර ගෙවීම් මුළු ණය ගෙවීම්වල ප්‍රතිශතයක් ලෙස (ISB Repayments as a % of Total Debt Repayments)

3
50.4%
4
44.9%
5
46.3%
6
51.8%
1
47.2%
2
47.3%