ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර ගෙවීම් මුළු ණය ගෙවීම්වල ප්‍රතිශතයක් ලෙස (ISB Repayments as a % of Total Debt Repayments)