ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර ගෙවීම් (ISB Repayments)

3
               2,357
4
               1,998
5
               2,162
6
               2,741
1
               2,024
2
               1,934