ප්‍රතිලබ්ධි වූ ණය ප්‍රමාණය (Disbursed Outstanding Debt)