ප්‍රතිලබ්ධි වූ ණය ප්‍රමාණය (Disbursed Outstanding Debt)

3
            35,647
4
            33,184
5
            30,621
6
            26,782
1
            36,760
2
            35,767