2020 දෙසැම්බර්

භාවිත කළ හැකි විදේශ මුදල් සංචිත - ඇ. ඩො. මිලියන
5185.1
රජය සිදුකළ යුතු විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම් - ඇ. ඩො. මිලියන
4091.8