2019 දෙසැම්බර් 

භාවිත කළ හැකි විදේශ මුදල් සංචිත - ඇ. ඩො. මිලියන
6616.4
රජය සිදුකළ යුතු විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම් - ඇ. ඩො. මිලියන
4290.7