மொத்தக்கடன் மீள்கொடுப்பனவுகளில் சர்வதேச இறையாண்மை பத்திர மீள்கொடுப்பனவுகளின் %