மொத்தக்கடன் மீள்கொடுப்பனவுகளில் சர்வதேச இறையாண்மை பத்திர மீள்கொடுப்பனவுகளின் %

3
50.4%
4
44.9%
5
46.3%
6
51.8%
1
47.2%
2
47.3%