சர்வதேச இறையாண்மை பத்திர மீள்கொடுப்பனவுகள்

3
               2,357
4
               1,998
5
               2,162
6
               2,741
1
               2,024
2
               1,934