පොලී ගෙවීම් (Interest Payment)

3
               1,267
4
               1,136
5
               1,031
6
                  934
1
               1,464
2
               1,319