வரி வருமான அதிகரிப்பு

ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்
வருமான வரிவீதம் அதிகரிப்பு, வருமான வரி எல்லைகள் குறைப்பு, பெறுமதி சேர் வரிவீதம் அதிகரிப்பும் பெறுமதி சேர் வரி எல்லைகள் குறைப்பும்