மீள்செலுத்தல்கள்

3
               3,424
4
               1,370
5
               1,077
6
             520
1
               2,254
2
               2,394