பெருநிறுவன வருமான வரி

வரி மாற்றங்கள்
பொதுவான வரி விகிதம் 28% இலிருந்து 24% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.