சுதந்திரமாக தனித்தியங்கும் மத்திய வங்கி

ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்
நாணயவியல் சட்டம் திரும்பப்பெறப்படலும், மத்திய வங்கி சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இலங்கை மத்திய வங்கியில் அரசியல் தலையீடு குறைக்கப்படலும்