2021 දෙසැම්බර්

භාවිත කළ හැකි විදේශ මුදල් සංචිත - ඇ. ඩො. මිලියන
1203.0
රජය සිදුකළ යුතු විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම් - ඇ. ඩො. මිලියන
4671.5