2020 டிசம்பர்

அரச வெளிநாட்டு கடன் மீள்கொடுப்பனவுகள்
4091.8 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்
பயன்படுத்தத்தகு வெளிநாட்டு நாணயக்கையிருப்பு
5185.1 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்