2019 டிசம்பர்

அரச வெளிநாட்டு கடன் மீள்கொடுப்பனவுகள்
4290.7 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்
பயன்படுத்தத்தகு வெளிநாட்டு நாணயக்கையிருப்பு
6616.4 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்